มิติที่ 4 การส่งเสริมการมีงานทำ

สถิติการลงทะเบียนเข้ารับแบบทดสอบ สถิติการลงทะเบียนและคะแนนการทำแบบทดสอบ