มิติที่ 4 การส่งเสริมการมีงานทำ

คำแนะนำ สถิติการลงทะเบียนเข้ารับแบบทดสอบ สถิติการลงทะเบียนและคะแนนการทำแบบทดสอบ