มิติที่ 2 การบริหารแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ

ภาพรวมแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ สถานการณ์แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ